Terug naar Zinder
Zinder Educatie
EducatieOnderwijs > Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Contact

Neem voor meer informatie, vragen of aanvragen contact op met Zinder Educatie via het contactformulier

Algemene leveringsvoorwaarden schoolprojecten

Artikel 1 - Definities
In deze leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen als volgt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdrachtnemer: Zinder Educatie, Rechtbankstraat 1 te Tiel, zijnde gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of  rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat 
Opdracht: Iedere door de opdrachtgever aanvaarde aanbieding
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die met betrekking tot het verlenen van diensten door Zinder Educatie tot stand komt tussen Zinder Educatie en de opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2 - Aanbieding en opdracht
2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen van Zinder Educatie vrijblijvend en kunnen steeds door de opdrachtnemer herroepen worden. 
2.2 Een opdrachtbevestiging waarin vermeld de kosten/data/groepsaantal bindt Zinder Educatie niet en geldt slechts als uitnodiging voor de opdrachtgever tot het plaatsen van een opdracht. Eerst na ondertekening door Zinder Educatie en de opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand.
2.3 Alle aanbiedingen worden door Zinder Educatie naar beste weten en met grootste zorg gedaan. Zinder Educatie staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.
2.4 Alle door Zinder Educatie verstrekte afbeeldingen, voorbeelden, concepten en dergelijke zijn voor Zinder Educatie niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling van zaken te geven van de door Zinder Educatie te verlenen diensten en/of te leveren goederen.
2.5 Diensten en producten worden tegen brochure prijzen geleverd, tenzij anders overeengekomen.
2.6 Een samengestelde aanbieding verplicht Zinder Educatie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de geoffreerde prijs.
2.7 Indien een opdrachtgever bij de aanvraag documenten, gegevens e.d. aan Zinder Educatie verstrekt, mag Zinder Educatie uitgaan van de juistheid hiervan en zal Zinder Educatie haar aanbieding hierop baseren.
2.8 De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever of door derden namens opdrachtgever aangeboden algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het moment van het aanbod van zulke voorwaarden.
2.9 In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Zinder Educatie niet gebonden aan door opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in het aanbod, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten daarvan afwijkt.

Artikel 3 - Verplichtingen van de opdrachtnemer
3.1 Zinder Educatie verplicht zich tot het uitvoeren van opdrachten naar beste vermogen met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever.
3.2 Bij het niet doorgaan van een overeengekomen activiteit als gevolg van overmacht aan de kant van Zinder Educatie is Zinder Educatie niet gehouden de door de opdrachtgever reeds gemaakte kosten te vergoeden.
3.3 Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt tengevolge van een fout of onzorgvuldigheid aan de zijde van Zinder Educatie zal bovengenoemde partij eenzelfde of vergelijkbare activiteit aanbieden tegen dezelfde voorwaarden en kosten.

Artikel 4 - Verplichtingen van de opdrachtgever
4.1 Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever bij een overeengekomen activiteit  brengt Zinder Educatie de volledige opdrachtsom in rekening. Ook indien de opdrachtgever op het overeengekomen tijdstip geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten zal de volledige opdrachtsom verschuldigd zijn.
4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zinder Educatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zinder Educatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zinder Educatie zijn verstrekt heeft Zinder Educatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle materialen alsmede een geschikte ruimte voor de activiteit, zoals door Zinder Educatie is aan gegeven bij de opdrachtbevestiging, beschikbaar is. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde ruimte en/of materialen, zoals vermeld bij de opdrachtbevestiging, niet beschikbaar zijn, heeft Zinder Educatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 - Annuleren en wijzigen van de overeenkomst
5.1 Opdrachtgever kan de opdracht slechts annuleren indien Zinder Educatie daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen 1 week na deze annulering alle schade te vergoeden die Zinder Educatie lijdt tengevolge van de annulering. Deze schade wordt vastgesteld op minimaal 30% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van Zinder Educatie op vergoeding van de daadwerkelijke door haar geleden schade als gevolg van annulering van de opdracht door opdrachtgever. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien Zinder Educatie de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.
5.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Zinder Educatie de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
5.4 Zinder Educatie zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Zinder Educatie kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 - Betaling
6.1 Betaling geschiedt op basis van een factuur
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt facturering na afloop van de activiteit of bij langlopende activiteiten in termijnen gedurende de looptijd van de activiteit.
6.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.4 Indien betaling na deze termijn plaatsvindt, is Zinder Educatie gemachtigd extra kosten in rekening te brengen. Daarnaast is Zinder Educatie gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten volledig bij de klant in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.

Artikel 7 - Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Zinder Educatie onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar plichten jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor nakoming van haar plichten in redelijkheid niet van Zinder Educatie kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij Zinder Educatie of haar leveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van overheidswege, vertraging van tijdig en op juiste wijze bestelde materialen, onderdelen en andere zaken, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en tekortkomingen van derden die door Zinder Educatie worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Zinder Educatie heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zinder Educatie haar overeenkomst had moeten nakomen.
7.3 Tijdens de overmachtstoestand worden de verplichtingen van Zinder Educatie opgeschort. Indien de periode, -waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Zinder Educatie niet mogelijk is,- langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade vergoeding bestaat.
7.4 Indien Zinder Educatie bij het intreden van een overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
7.5 In geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van dit artikel is Zinder Educatie niet tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden, ook niet indien een overeengekomen activiteit als gevolg van overmacht aan de zijde van Zinder Educatie geen doorgang vindt. 

Artikel 8 - Ontbinding
8.1 Zinder Educatie is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de uitvoering van de overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
-    de opdrachtgever enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
-    ten aanzien van de opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is aangevraagd dan wel indien opdrachtgever schuldsanering heeft aangevraagd
-    de onderneming van opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd
-    executoriaal beslag wordt gelegd op en substantieel deel van het vermogen van opdrachtgever.
-    Zinder Educatie gegronde redenen heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is dan wel in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Zinder Educatie gesloten overeenkomst te voldoen of onvoldoende zekerheid stelt voor nakoming van zijn verplichtingen.
8.2 Alle vorderingen die Zinder Educatie in bovengenoemde gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
8.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens Zinder Educatie op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen
8.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Zinder Educatie staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en instructies.
9.2 Zinder Educatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de opdrachtgever, direct of indirect, van welke aard ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behalve in het geval van opzet of bewust roekeloosheid aan de zijde van Zinder Educatie.
9.3 Zinder Educatie neemt onder geen beding de wettelijke aansprakelijkheid van scholen en/of instellingen jegens hun leerlingen over. Daarbij is Zinder Educatie nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfte winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 - (intellectueel) eigendom en gebruik van stukken.
10.1 Werkwijze, modellen, concepten, ontwerpen, technieken, tekeningen, ideeën door Zinder Educatie gedane voorstellen alsmede hulpmiddelen, instrumenten, waaronder software en gereedschappen die gebruikt zijn voor de opdracht dan wel door Zinder Educatie opgestelde lesbrieven blijven eigendom van Zinder Educatie.
10.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen mag de opdrachtgever de hierboven omschreven hulpmiddelen, instrumenten of gereedschappen, als mede door Zinder Educatie opgestelde lesbrieven niet vermenigvuldigen of namaken dan wel aan derden ter inzage te verstrekken c.q. ter beschikking te stellen. Openbaar maken kan derhalve alleen geschieden na schriftelijke toestemming van Zinder Educatie.
10.3 Leskisten met inhoud, materialen, gereedschappen en instrumenten die door Zinder Educatie bij een project worden geleverd, zijn eigendom van Zinder Educatie en mogen alleen gebruikt worden door of in bijzijn van Zinder Educatie docent, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
10.4 Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Zinder Educatie berusten

Artikel 11 - Lenen of huren van instrumenten, apparatuur of gereedschappen
11.1 Het gehuurde/geleende mag uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met zijn bestemming. De opdrachtgever is derhalve verplicht het gehuurde/geleende te behandelen volgens de (bediening)instructies.
11.2 Instrumenten, apparatuur of gereedschappen worden alleen verhuurd of geleend als een Plantage docent is betrokken bij de uitvoering.
11.3 Het gehuurde/geleende is door Zinder Educatie verzekerd tegen schade en diefstal.
Echter wanneer er sprake is van onjuist gebruik van het gehuurde/geleende door de opdrachtgever, is laatstgenoemde aansprakelijk voor de kosten verband houdende met herstel of vervanging.
11.4 De opdrachtgever dient het gehuurde/geleende aan het einde van de termijn in goede staat af te leveren, een en ander behoudens normale slijtage, zulks ter beoordeling van Zinder Educatie.
11.5 De kosten voor onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11.6 Indien het gehuurde/geleende gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak ook, verloren gaat, dient de opdrachtgever Zinder Educatie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en is de opdrachtgever gehouden aan de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan Zinder Educatie te voldoen.
11.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde/geleende op welke wijze dan ook aan derden af te staan of ter beschikking te stellen, behalve wanneer hiervoor door Zinder Educatie uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Artikel 12 - Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-09-2010