Terug naar Zinder
Zinder Educatie
EducatieInfo > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden
Hieronder staan de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de lessen, cursussen, workshops, ensembles en andere activiteiten van Zinder.
Door deelname aan een of meerdere van bovengenoemde activiteiten verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.


Artikel 1. Inschrijving
1. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
2. Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing. Als de cursus volgeboekt is of geannuleerd wordt, ontvangt u bericht en bieden we zo mogelijk een alternatief.
3. De inschrijving geldt voor de gehele cursus gedurende het gehele cursusjaar of voor de hele cursusperiode vanaf moment van inschrijving. Bij sommige cursussen is het mogelijk deel te nemen aan een cursus door middel van een strippenkaart (en de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden*). Voorbeeld: u neemt 10 lessen af van een cursus die 38 lessen duurt. Meer informatie is te vinden bij de betreffende cursussen en lessen.
4. Bij kortlopende cursussen (15 lessen of minder) kunt u na het volgen van de eerste les kosteloos uw inschrijving ongedaan maken. Stuur voor aanvang van de eerstvolgende les uw opzegging naar educatie@cultuurbedrijftiel.nl.
5. Alle inschrijvingen voor instrumentale en vocale lessen (19 lessen of meer) worden automatisch verlengd. U ontvangt aan het eind van het cursusseizoen per mail bericht, met het verzoek voor 1 juli te reageren als u niet opnieuw ingeschreven wilt worden.
6. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk per e-mail (educatie@cultuurbedrijftiel.nl) door te geven aan de cursusadministratie.
7. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de opslag en gebruik van alle op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens door Zinder Educatie/Cultuurbedrijf Tiel. U heeft kennis genomen van de privacy disclaimer van Zinder Educatie/Cultuurbedrijf Tiel.


Artikel 2. Proefles volgen
1. Als u of uw kind nog niet zeker weet of u voor de juiste cursus kiest, dan is het volgen van een proefles, bij cursussen van 16 lessen of meer, mogelijk.
2. Opgeven voor een proefles kan via het formulier op onze website.
3. Het volgen van een proefles is gratis.
4. Een proefles geeft geen garantie op een plek in de cursus, omdat een cursus in de tussentijd kan volstromen. Wilt u zeker zijn van deelname? Dan adviseren wij u zich in te schrijven voor de volledige cursus.  
5. Een proefles kan door Zinder geannuleerd worden wanneer de cursus in de tussentijd is volgestroomd of niet van start kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen. U krijgt in het geval van annulering uiterlijk een dag voor aanvang van de proefles hierover persoonlijk bericht.


Artikel 3. Start cursussen
1. Cursisten krijgen na inschrijving direct een ontvangstbevestiging per mail. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus wordt een startbevestiging met aanvullende informatie gestuurd. 
2. Een cursus start in de regel alleen bij voldoende inschrijvingen. Is dit niet het geval, dan krijgt u hiervan tijdig bericht. Een afgegeven machtiging wordt dan ingetrokken en/of het reeds betaalde cursusbedrag wordt gerestitueerd.
3. Cursisten krijgen bericht indien de cursus door te weinig deelnemers met een aantal lessen wordt ingekort of door te weinig deelnemers met een andere cursusgroep wordt samengevoegd. Cursisten behouden zich in de laatste twee gevallen het recht voor om de inschrijving te annuleren.
4. Instromen in een lopende cursus kan in overleg met de cursusadministratie en uitsluitend bij cursussen waar nog plaats is. Het lesgeld wordt naar rato berekend; u betaalt alleen voor de lessen waarvoor u bent ingeschreven.  
5. Iedereen die geplaatst is voor instrumentale/vocale lessen wordt aan het begin van het cursusseizoen door de docent benaderd voor een eerste lesafspraak. De lestijd wordt in overleg met de docent vastgesteld. De docent beoordeelt of plaatsing in een groep mogelijk is.
6. Inschrijvers die niet geplaatst kunnen worden, komen automatisch op de wachtlijst. U ontvangt hiervan bericht. Heeft u een betalingsmachtiging afgegeven voor automatische incasso van het lesgeld, dan wordt deze pas gebruikt na daadwerkelijke plaatsing in de betreffende cursus/les.


Artikel 4. Opzegging door cursist
1. Opzeggen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar educatie@cultuurbedrijftiel.nl en is pas geldig wanneer deze bevestigd is door de cursusadministratie.
2. Een telefonische of mondelinge opzegging is niet geldig.
3. Tot twee weken voor aanvang van een cursus/workshop kunt u kosteloos opzeggen.
4. Bij opzegging tijdens een lopende cursus wordt een opzegtermijn van 4 weken gehanteerd.
5. In de periode van twee weken voor aanvang van een cursus/workshop tot de start, behoudt Zinder Educatie zich het recht voor om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.
6. Wanneer de cursus of les is gestart en u uw inschrijving tussentijds opzegt, betaalt u naar rato van het aantal gevolgde lessen (plus de opzegtermijn van 4 weken).
7. Voor instrumentale/vocale lessen geldt dat de inschrijving automatisch met een cursusjaar wordt verlengd. U ontvangt aan het eind van het cursusseizoen per mail bericht, met het verzoek voor 1 juli te reageren als u niet opnieuw ingeschreven wilt worden.
 

Artikel 5. Restitutie bij uitval van lessen
1. Indien aan het einde van het cursusjaar blijkt dat door ziekte of verhindering van de docent buiten de vakanties of vrije dagen meer dan twee lessen zijn vervallen, kan hiervoor per e-mail restitutie van lesgeld worden aangevraagd. Restitutie wordt pas verleend vanaf de derde vervallen les.
2. De bepaling in artikel 5.1 geldt voor jaarcursussen (30 lessen of meer) per cursusseizoen. Wanneer een lespakket of cursus uit minder lessen bestaat, wordt de regeling naar rato toegepast.
3. Restitutie kan plaatsvinden na afloop van het cursusjaar of de cursusperiode tot uiterlijk september van hetzelfde jaar.
4. Verzuim van een leerling/cursist leidt niet tot restitutie van verschuldigde lesgelden. Leerling/cursist heeft geen recht op inhalen van verzuimde lessen.
5. In afwijking van artikel 5.4 kan in geval van ziekte of overmacht, leidend tot een verzuim van vier of meer aaneengesloten lessen, een uitzondering worden gemaakt en kan per mail restitutie van lesgeld vanaf de vijfde verzuimde les worden aangevraagd.
6. Datum en tijd van individuele lessen op basis van een strippenkaart of introcursus worden vastgesteld in overleg met de docent. Verzuim van een afgesproken lestijd leidt niet tot restitutie van lesgeld. De verzuimde les wordt als gegeven beschouwd en wordt niet ingehaald. Een lesafspraak kan in overleg met de docent eenmalig verplaatst worden. Dat geldt voor 20% van het totaal aantal lessen waarop de strippenkaart recht geeft.


Artikel 6. Lesgeld en kortingen
1. De lesgelden, met de daarbij behorende leeftijdsgroepen, staan vermeld op de website. Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. De tarieven zijn inclusief BTW op de van toepassing zijnde categorieën (jonger of ouder van 18 jaar).
2. Materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
3. Aan cursisten van 65 jaar en ouder wordt een korting van 10% op het cursusgeld verleend.
4. Korting geldt niet voor kortlopende cursussen (15 lessen of minder), voor de cursussen spitzen, voor instrumentale/vocale lessen en voor strippenkaarten.


Artikel 7. Betalingswijze
1. U kunt Zinder Educatie machtigen om het lesgeld van uw bankrekening af te schrijven.
2. Bedragen boven € 120,- kunnen in 7-8 termijnen betaald worden. Dit kan echter alleen als u Zinder Educatie machtigt de termijnen automatisch van uw rekening af te schrijven. De machtiging wordt verleend bij inschrijving. De incasso’s vinden maandelijks plaats in oktober, november, december, januari, februari, maart, april en mei.
3. Wanneer u geen gebruikmaakt van machtiging voor automatische incasso dient u het volledige bedrag in één keer over te maken aan Zinder Educatie, binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Als moment van betaling geldt de datum waarop het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.


Artikel 8. Recht van Zinder
1. De directie van Cultuurbedrijf Tiel kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij niet tijdige betaling of wangedrag. De verplichting tot betaling van het les- of cursusgeld blijft dan bestaan.
2. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van vermelde informatie (zoals namen van docenten of lestijden). Zinder Educatie houdt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.
3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.


Artikel 9. Foto's tijdens lessen/presentaties
Soms maken wij in de les foto’s of filmpjes die wij graag zouden willen gebruiken voor onze website, social media en/of gedrukte media. U kunt bij inschrijving aangeven of u hiervoor toestemming geeft. Geeft u geen toestemming, dan zorgen wij ervoor dat u (of uw kind) niet in beeld komt bij eventuele foto- en/of video-opnames tijdens de les. Bij openbare activiteiten of optredens (zoals voorspeelavonden, Open Dag) kunnen wij hier helaas geen rekening mee houden.


Artikel 10. Aansprakelijkheid
Zinder Educatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel gemaakte kosten die een cursist eventueel maakt door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van Zinder Educatie rechtens is vastgesteld.


* Voorwaarden strippenkaart
1.         Indien je verhinderd bent om op een afgesproken datum je les te volgen, dien je je minimaal 24 uur van tevoren af te melden via educatie@cultuurbedrijftiel.nl of bij de desbetreffende docent. Heb je je niet tijdig afgemeld, dan wordt de les als gevolgde les gerekend.
2.         Een gemaakte lesafspraak kan op verzoek verplaatst worden. Dat geldt voor 20% van het totaal aantal lessen waarop de strippenkaart recht geeft. Ben je verhinderd op de verzette lestijd, dan wordt de les als gevolgde les gerekend.
3.         Indien een docent vanwege ziekte of afwezigheid geen les kan geven, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.
4.         De strippenkaart is één cursusjaar geldig. Overgebleven lessen kunnen niet meegenomen worden naar een volgend cursusjaar en er wordt geen lesgeld geretourneerd. 
5.         Het verlengen van een strippenkaart in een lopend cursusjaar is mogelijk door een mail te sturen naar educatie@cultuurbedrijftiel.nl
6.         Voor het volgen van lessen in een nieuw seizoen schrijft u zich in voor een nieuwe strippenkaart.
7.         De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.